มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ขายรถ

ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

เอกสารโอนกรรมสิทธิ์รถ ต้องใช้อะไรบ้าง?

402 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
รุ่งโรจน์ ใจสุข

1. เล่มทะเบียนรถตัวจริง

2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ

3. แบบคำขอโอนและรับโอน พร้อมลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน

4. สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี

5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ ถ้าผู้โอน และ/หรือ ผู้รับโอนไม่ได้มาทำด้วยตัวเอง

ตอบกลับ

ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว