มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ คำถามทั่วไป

ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

จดทะเบียนรถใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

5,523 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
ภิญโญ สีขาว

1. หนังสือแจ้งจำหน่ายรถ

2. หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ

3. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ

4. หลักฐานการทำประกันภัย (ตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัตรประจำตัวและสำเนา

ตอบกลับ

ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว