มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ขายรถ

เกือบ 2 ปี ที่แล้ว

โอนรถข้ามจังหวัดมีขั้นตอนอย่างไร?

8,534 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)

1. เตรียมเอกสารในการโอนรถให้ครบถ้วน จำนวน 2 ชุด ประกอบไปด้วย สำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับรถ, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้โอนและผู้รับรถ, สมุดเล่มทะเบียนรถ, แบบฟอร์มการโอนรถและรับโอน, หลักฐานการซื้อ-ขายรถยนต์,หนังสือมอบอำนาจ

2. แจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมยื่นเอกสารที่กรมการขนส่งหรือสำนักงานขนส่งของจังหวัดว่า ต้องการโอนรถจากจังหวัดไหนไปจังหวัดไหน

3. กรอกเอกสารคำขอยื่นโอนรถข้ามจังหวัด

4. ชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 905 บาท [ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท (ต่อการประเมินราคารถทุก 100,000 บาท), ค่าเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียน 200 บาท, ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถ 100 บาท, ค่าธรรมเนียมการโอนรถ 100 บาท, ค่าคำขอ 5 บาท)

5. เจ้าหน้าที่จะนัดตรวจสภาพรถและนัดวันถอดแผ่นป้ายทะเบียนรถภายหลัง

6. รอรับป้ายทะเบียนรถและเล่มทะเบียนใหม่

ตอบกลับ

เกือบ 2 ปี ที่แล้ว