มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ ขายรถ

ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

การโอนรถยนต์มือ 2 จดประกอบให้ผู้ซื้อ ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

783 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)

1. ใบคู่มือจดทะเบียน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี

4.แบบคำขอโอนและรับโอน พร้อมลายเซ็นกำกับ

5. หลักฐานการได้มาของโครงคัสซีรถ ถ้าเป็นโครงเก่าที่นำเข้าต่างประเทศ ต้องมีใบขนส่งสินค้าขาเข้า บัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice) และใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า ถ้าเป็นสำเนาต้องให้กรมศุลกากรรับรองสำเนาถูกต้องก่อน

6. ใบเสร็จรับเงินค่าโครงคัสซีหรือตัวรถ ต้องมีการระบุชนิดและหมายเลขโครงคัสซีหรือตัวรถด้วย

7. หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์

8. หลักฐานการได้มาของหัวเก๋ง (กรณีเป็นรถมีหัวเก๋งหรือตัวถังรถ)

9. หลักฐานการประกอบรถ

10. หนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงของรถจากวิศวกร

11. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ

12. หลักฐานการผ่านการตรวจและทดสอบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) (กรณีรถอยู่ในข่ายต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สมอ.)

13. หลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิต

ตอบกลับ

ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว