มีอะไรให้เราช่วยไหม?

สอบถามเกี่ยวกับ คำถามทั่วไป

ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ทำใบขับขี่สากลที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

208 การรับชม 1 คำตอบ

มีอะไรให้เราช่วยไหม?

1 คำตอบ

0
Supatcha (Parn)

สามารถทำใบขับขี่สากลได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

.

เอกสารที่ใช้ในการทำใบขับขี่สากล

1. สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุ

2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุ

3. สำเนาใบขับขี่ (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ (พร้อมฉบับจริง) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่หมดอายุหรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว ***(พร้อมฉบับจริง)*** แล้วแต่กรณี

4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ******(ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม ไม่มีภาพพื้นหลัง

5. สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ- สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า

6. ค่าธรรมเนียม 505 บาท

ตอบกลับ

ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว