รถแจ้งจอดคืออะไร ทำไมต้องแจ้ง?

เผยแพร่โดย เมื่อ

Editors%2 Fimages%2 F1711530004306 Photo 2024 03 27 15 59 33

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

เมื่อไม่ได้ใช้งานรถนาน หรือจอดทิ้งไว้เฉย ๆ ควรดำเนินการแจ้งจอดก่อนรถขาดการต่อภาษีนานเกิน 3 ปี เพื่อไม่ให้ป้ายทะเบียนถูกยกเลิกและอาจโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง!

รถแจ้งจอดคืออะไร?

การแจ้งจอด คือ การแจ้งหยุดการใช้รถเพื่อเว้นการเสียภาษีประจำปี และยังสามารถนำทะเบียนกลับมาใช้งานใหม่ได้ โดยการแจ้งจอดจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

1. การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว

กรณีที่รถชำรุด ไม่สามารถใช้งานรถได้ชั่วคราว และจะยังใช้งานรถคันเดิมต่อหลังจากซ่อมเสร็จ หรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานรถในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น เดินทางไปต่างประเทศ โดยจะมีอายุในการแจ้งจอด 2 ปี

2. การแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป

กรณีรถหายหรือชำรุดหนักจนไม่สามารถซ่อมให้กลับมาใช้งานใหม่ได้อีก ซึ่งในกรณีก็ควรดำเนินการแจ้งจอดหากยังต้องการใช้ป้ายทะเบียนเดิม

การต่อภาษีรถ เป็นสิ่งที่คนมีรถจะต้องทำทุกปี เพื่อให้รถสามารถใช้งานบนท้องถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากปล่อยให้รถขาดการต่อภาษีนานเกิน 3 ปี จะทำให้รถถูกระงับทะเบียนและไม่สามารถใช้งานทะเบียนนั้นได้อีก ดังนั้นหากไม่ได้ใช้รถนานหรือจอดทิ้งไว้เฉย ๆ ถ้าไม่อยากให้ภาษีขาดหรือโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง แนะนำให้ดำเนินการแจ้งจอดไว้จะดีกว่า

เอกสารที่ใช้ในการแจ้งจอดรถที่ไม่ได้ใช้
 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • แผ่นป้ายทะเบียนรถ
 • แบบคำขอแจ้งไม่ใช้รถ พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย
ขั้นตอนการแจ้งจอดรถที่ไม่ได้ใช้?

 • ยื่นคำขอแจ้งไม่ใช้รถ พร้อมแนบหลักฐานและแผ่นป้ายทะเบียนรถ
 • ชำระค่าธรรมเนียม (25 บาทต่อคัน)
 • รับใบเสร็จรับเงินและใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • หากพบว่ามีการค้างชำระภาษี จะต้องจัดการจ่ายส่วนที่ค้างย้อนหลังให้หมดก่อน
 • ทะเบียนภาษีรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน หากน้อยกว่า 30 วันจะต้องชำระภาษีรถประจำปีก่อน

สำหรับการแจ้งจอดรถที่ไม่ได้ใช้นี้ จะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ 2 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องนำรถคันนั้นมาด้วย

Editors%2 Fimages%2 F1711530210107 Rusty Red Car Lying Abandoned Forest Surrounded By Trees+%281%29

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

ดำเนินการแจ้งจอดรถที่ไม่ได้ใช้ที่ไหนได้บ้าง?
 • สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ และหากต้องการนำรถที่แจ้งจอดกลับมาใช้ใหม่ก็สามามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งอีกครั้ง
ต้องการนำรถที่แจ้งจอดกลับมาใช้ ต้องทำอย่างไร ?

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • พ.ร.บ. รถ
 • หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่ไ่ด้มาดำเนินการด้วยตัวเอง
ขั้นตอนนำรถที่แจ้งจอดกลับมาใช้
 • สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่ง โดยต้องทำการแจ้งเรื่องและนำรถเข้าตรวจสภาพ โดยดำเนินการต่อที่ 2 จุดให้บริการดังต่อไปนี้

จุดบริการที่ 1

 • ยื่นคำขอ และรอรับคำขอ
 • ทางสำนักงานทำการตรวจสอบรถ
 • คืนเรื่อง

จุดบริการที่ 2

 • รับคำขอ/ ตรวจสอบ หลักฐานประกอบคำขอจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จฯ
 • บันทึกรายการในต้นทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • นายทะเบียนพิจารณา/ ลงนาม
 • จ่ายเรื่อง
Editors%2 Fimages%2 F1711531751690 Picture Derelict Abandoned Car Forest

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

ยกเลิกการแจ้งจอดถาวรได้ไหม ?

การขอยกเลิกการแจ้งจอดถาวรสามารถทำได้ แต่อาจจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากขึ้น บวกกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ด้วย เพราะทะเบียนเดิมถูกแจ้งจอดถาวรไปแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งสามารถดำเนินการทั้งหมดได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

เอกสารใช้สำหรับการยื่นเรื่องยกเลิกการจอดถาวร
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 • บัตรประจำประชาชน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ของเจ้าของรถ
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ ( กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)
 • หลักฐานการจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอดถาวร
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
 • ป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมอัตราภาษีประจำปีของรถแต่ละประเภท
 • ค่าตรวจสภาพรถยนต์ 50 บาท / รถจักรยานยนต์ 10 บาท

รับสิทธิ์ประเมินราคารถฟรีวันนี้!

อ่านเพิ่มเติม: ขายรถเก่าเกิน 10 ปี ขายได้ไหม?


ต้องการ ราคาประเมินรถ? สามารถติดต่อเราเพื่อรับการประเมินราคารถฟรี ภายใน 24 ชั่วโมงได้เลย…

0 ความคิดเห็น